top of page
Netwerkevenement

AA en Maas

Netwerkevenement

Wegtunnels

Logo_Amsterdam_edited.png

Gemeente Amsterdam

Netwerkevenement

Idemia

Netwerkevenement

Onderzoeksraad

Netwerkevenement

TNT

Netwerkevenement

Van Gelder

Onze klanten en projecten

Het managen van projecten is onze expertise. In de loop van de afgelopen jaren hebben wij bijzondere, uitdagende en interessante projecten uitgevoerd met concrete resultaten en blijvende toegevoegde waarde.

In onze projecten combineren wij techniek met verandermanagement, verbinden wij organisaties en organisatieonderdelen en zorgen wij voor innovatie en vernieuwing.

 

belastingdienst logo.png

Opdrachtgever: Belastingdienst

​Uitvoering: December 2019 tot Maart 2020

Consultancy

Opdracht:

Toetsing van de projectplannen voor de modernisering van het ICT applicatie landschap van de ketens Loonheffingen, Omzetbelastingen en Gegevens. ​

Belastingdienst

ResultH heeft in opdracht van de belastingdienst een assessment uitgevoerd op het ICT-portfolio proces van 3 ketenplannen, waarin de Belastingdienst de samenhangende aanpak omschrijft om achterstallig onderhoud te verminderen en ruimte te creëren voor vernieuwingen en beleidsinitiatieven. 

Bij de uitvoering van deze toets heeft ResultH breder gekeken dan alleen naar de ingediende plannen. Op basis van onze passie voor resultaat, onze ervaring en onze expertise is er vooral gekeken naar wat er minimaal nodig is om een opgave van dergelijke omvang succesvol te laten zijn. Middels internationale portfolio-, programma- en projectmanagement standaarden is een gap-analyse gemaakt, waarna een rapport is opgesteld dat niet alleen een beoordeling van de ontwikkelde plannen bevatte, maar ook een advies over de aanvullingen die nodig zijn om tot een betrouwbaar, volledig en beheersbaar projectplan te komen.

Kanselarij
kanselarij logo.png

Opdrachtgever: Kanselarij der Nederlandse Orden

Uitvoering: 2017 tot 2020

Programmamanagement

Testmanagement

Opdracht:

Vervanging van het verouderde ICT systeem door volledig vernieuwd systeem met nieuwe werkprocessen en vernieuwde beheerorganisatie

De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die ondersteuning biedt bij het verlenen van de koninklijke onderscheidingen in Nederland en in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk.  Het voor de uitvoering van deze taken gebruikte ICT systeem is onder leiding van ResultH vervangen door een volledig nieuw ICT platform waar alle gemeenten, provincies en ministeries in Nederland de gegevens van alle aanvragen voor een onderscheiding kunnen opvragen en beheren.

ResultH is betrokken vanaf de start van het programma met het opstellen van de specificaties, de openbare aanbesteding, gunning en uitvoering, maar ook met de uitrol naar de gebruikers, de migratie van gegevens vanuit het oude systeem, en het opzetten van het beheer.  Naast de ICT oplossing is ook de omgeving opnieuw ingericht, getraind en is de vernieuwing geborgd in de organisatie.

ResultH heeft de Kanselarij in dit hele traject ondersteund door het leveren van programma, contract- en testmanagement. Er is een volledige regieorganisatie ingericht om de rol als professioneel opdrachtgever in te vullen, één van de belangrijke succesfactoren van het project.

waterschap hollandse delta logo.png

Opdrachtgever:

Waterschap Hollandse Delta

Uitvoering: 2017 tot heden

Programmamanagement

Projectleiderschap inventarisatie

Management techniek

Aanbestedingsondersteuning

Opdracht:

Het realiseren van de visie voor de besturing van het watersysteem met behoud van respect en waardering voor de mensen die met de nieuwe manier van werken dienen te veranderen.

Waterschap

ResultH levert de programma manager die WSHD helpt bij het opstellen en realiseren van het programma Nieuwe Besturing Watersysteem (NBWS). Als methode is Managing Succesful Programs (MSP) gebruikt en zijn diverse projecten gedefinieerd en opgestart, waarvan de belangrijkste:​

Herinrichten Informatie Voorziening: Onder leiding van ResultH is een nieuwe set van richtlijnen opgesteld en toegepast voor de lagen organisatie, processen, informatie, netwerk, beheer, beveiliging en privacy.  Dit project bevindt zicht in de overdracht fase.​

Uniformeren Technische Automatisering: ResultH is verantwoordelijk voor de inventarisatie, opstellen van specificaties, opstellen en vrijmaken van budgetten, openbare Europese aanbesteding inclusief beheer voor 15 jaar en het oprichten van een projectorganisatie. Uitvoering is agile gebaseerd waardoor het project op dit moment tegelijkertijd in ontwerp-, uitvoerings- en beheerfase zit. Elke week worden 4 van de 500+ kunstwerken omgebouwd. Medio 2021 staat de teller op 120 stuks, einddatum is medio 2023.​

Realiseren Beslissing Ondersteunend Systeem: Dit project is nog in de opstartfase. ResultH heeft hier een trekkersrol. Inventarisatie, consultatie, proof of concepts t.b.v. diverse onderdelen zoals Internet of Things, dataplatform, algoritmen, etc. zijn gestart en zullen in de komende periode leiden tot nieuwe projecten en aanbestedingen.​

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Metro & Tram

Uitvoering: 2014 - 2018

Programmamanagement

Testmanagement

Opdracht: Testbedrijf van Noord/Zuidlijn

Gemeente Amsterdam

Metro & Tram begeeft zich in het dynamische speelveld van het Amsterdam Openbaar Vervoer zoals het bouwen van de Noord/Zuidlijn en het beheren en renoveren van het bestaande metro- en tramnetwerk. ResultH heeft een belangrijke rol gespeeld bij de inbedrijfname van de Noord/Zuidlijn. Tijdens het testbedrijf van de Noord/Zuidlijn zijn onder leiding van ResultH de dynamische testen over het gehele tracé uitgevoerd met technische installaties, metrovoertuigen en de gebruik- en beheerorganisatie. Hierbij is niet alleen het normale bedrijf gevalideerd, maar ook het verstoord bedrijf, calamiteitenbedrijf en onderhoudsbedrijf door verschillende scenario's uit te voeren. Op basis van het thema: werkt het, werkt het veilig, kun je ermee werken en blijft het werken is het testbedrijf succesvol uitgevoerd als opmaat voor het proefbedrijf.

ResultH Heeft ten behoeve van Metro en Tram de commissioning van het testbedrijf geleid, testprotocollen opgesteld en is tevens betrokken bij de testuitvoering. Het resultaat van het testbedrijf was de business propositie voor de exploitatie van de Noord/Zuidlijn en is hiermee ëén van de belangrijkste succesfactoren van het slagen van het project geweest.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Metro & Tram

Uitvoering: 2018 - 2021

Programmamanagement

Opdracht: Centrale besturing van installaties

ResultH heeft in opdracht van Van Gelder project start-up workshops georganiseerd. ResultH was verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de workshops.

De projectteams hebben concrete handvatten gekregen voor verdere samenwerking zoals een gemeenschappelijk gedragen aanpak, afgestemde risico's en basisafspraken over de samenwerking.

Een tweede workshop heeft ertoe geleid dat praktische invulling is gegeven aan de verhoudingen binnen het UAV-GC contract, vooral met betrekking tot rolverdeling en kwaliteitsborging.

Bij de uitvoering van deze toets heeft ResultH breder gekeken dan alleen naar het projectresultaat. De workshops zijn vooral ingevuld vanuit de gemeenschappelijke belangen voor een succesvolle uitvoering en is er tevens inhoud gegeven aan het behoud van kennis en ervaring van dit project voor vervolgprojecten. Juist ook omdat het eerste UAV-GC contract in de energiesector was voor Van Gelder en Liander.

Opdrachtgever: Van Gelder

Uitvoering: 2019

Consultancy

Opdracht:

Het voorbereiden en faciliteren van project start-up workshops

Van Gelder

ResultH heeft in opdracht van Van Gelder project start-up workshops georganiseerd. ResultH was verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de workshops.

De projectteams hebben concrete handvatten gekregen voor verdere samenwerking zoals een gemeenschappelijk gedragen aanpak, afgestemde risico's en basisafspraken over de samenwerking.

Een tweede workshop heeft ertoe geleid dat praktische invulling is gegeven aan de verhoudingen binnen het UAV-GC contract, vooral met betrekking tot rolverdeling en kwaliteitsborging.

Bij de uitvoering van deze toets heeft ResultH breder gekeken dan alleen naar het projectresultaat. De workshops zijn vooral ingevuld vanuit de gemeenschappelijke belangen voor een succesvolle uitvoering en is er tevens inhoud gegeven aan het behoud van kennis en ervaring van dit project voor vervolgprojecten. Juist ook omdat het eerste UAV-GC contract in de energiesector was voor Van Gelder en Liander.

bottom of page