AA en Maas

Wegtunnels

Metro

Idemia

Onderzoeksraad

TNT

Van Gelder

Onze klanten en projecten

Het managen van projecten is onze expertise. In de loop van de afgelopen jaren hebben wij bijzondere, uitdagende en interessante projecten uitgevoerd met concrete resultaten en blijvende toegevoegde waarde.

Op dit moment zijn wij werkzaam bij:

  • Onderzoeksraad voor Veiligheid                - Advies programmainrichting

  • Metro en Tram Gemeente Amsterdam     - Programmamanagement

  • Wegtunnels Gemeente Amsterdam          - Systems Engineering

  • Idemia                                                           - Transformatie Productielocatie

  • Kanselarij der Nederlandse Orden            - ICT en Veranderprogramma

  • Waterschap Hollandse Delta                     - Innovatie en procesautomatisering

  • Waterschap AA en Maas                            - Advisering innovatieprogramma

  • TNT                                                               - Programmamanagement

In onze projecten combineren wij techniek met verandermanagement, verbinden wij organisaties en organisatieonderdelen en zorgen wij voor innovatie en vernieuwing.

belastingdienst logo.png

Opdrachtgever: Belastingdienst

​Uitvoering: December 2019 tot Maart 2020

Consultancy

Opdracht:

Toetsing van de projectplannen voor de modernisering van het ICT applicatie landschap van de ketens Loonheffingen, Omzetbelastingen en Gegevens. ​

 

ResultH heeft in opdracht van de belastingdienst een assessment uitgevoerd op het ICT-portfolio proces van 3 ketenplannen, waarin de Belastingdienst de samenhangende aanpak omschrijft om achterstallig onderhoud te verminderen en ruimte te creëren voor vernieuwingen en beleidsinitiatieven. 

Bij de uitvoering van deze toets heeft ResultH breder gekeken dan alleen naar de ingediende plannen. Op basis van onze passie voor resultaat, onze ervaring en onze expertise is er vooral gekeken naar wat er minimaal nodig is om een opgave van dergelijke omvang succesvol te laten zijn. Middels internationale portfolio-, programma- en projectmanagement standaarden is een gap-analyse gemaakt, waarna een rapport is opgesteld dat niet alleen een beoordeling van de ontwikkelde plannen bevatte, maar ook een advies over de aanvullingen die nodig zijn om tot een betrouwbaar, volledig en beheersbaar projectplan te komen.

 
kanselarij logo.png

Opdrachtgever: Kanselarij

Uitvoering: 2017 tot 2020

Programmamanagement

Testmanagement

Opdracht:

Vervanging van het verouderde ICT systeem door volledig vernieuwd systeem met nieuwe werkprocessen en vernieuwde beheerorganisatie

De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die ondersteuning biedt bij het verlenen van de koninklijke onderscheidingen in Nederland en in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk.  Het voor de uitvoering van deze taken gebruikte ICT systeem is onder leiding van ResultH vervangen door een volledig nieuw ICT platform waar alle gemeenten, provincies en ministeries in Nederland de gegevens van alle aanvragen voor een onderscheiding kunnen opvragen en beheren.

ResultH is betrokken vanaf de start van het programma met het opstellen van de specificaties, de openbare aanbesteding, gunning en uitvoering, maar ook met de uitrol naar de gebruikers, de migratie van gegevens vanuit het oude systeem, en het opzetten van het beheer.  Naast de ICT oplossing is ook de omgeving opnieuw ingericht, getraind en is de vernieuwing geborgd in de organisatie.

ResultH heeft de Kanselarij in dit hele traject ondersteund door het leveren van programma, contract- en testmanagement. Er is een volledige regieorganisatie ingericht om de rol als professioneel opdrachtgever in te vullen, één van de belangrijke succesfactoren van het project.

waterschap hollandse delta logo.png

Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta

Uitvoering: 2017 tot heden

Programmamanagement

Projectleiderschap inventarisatie

Management techniek

Aanbestedingsondersteuning

Opdracht:

Het realiseren van de visie voor de besturing van het watersysteem met behoud van respect en waardering voor de mensen die met de nieuwe manier van werken dienen te veranderen.

 

ResultH levert de programma manager die WSHD helpt bij het opstellen en realiseren van het programma Nieuwe Besturing Watersysteem (NBWS). Als methode is Managing Succesful Programs (MSP) gebruikt en zijn diverse projecten gedefinieerd en opgestart, waarvan de belangrijkste:

Herinrichten Informatie Voorziening: Onder leiding van ResultH is op basis van WILMA een nieuwe set van richtlijnen opgesteld en toegepast voor de lagen organisatie, processen, informatie, netwerk, beheer, beveiliging en privacy.  Dit project bevindt zicht in de overdracht fase.

Uniformeren Technische Automatisering: ResultH is verantwoordelijk voor de inventarisatie, opstellen van specificaties, opstellen en vrijmaken van budgetten, openbare Europese aanbesteding inclusief beheer voor 15 jaar en het oprichten van een projectorganisatie. Uitvoering is agile gebaseerd waardoor het project op dit moment tegelijkertijd in ontwerp-, uitvoerings- en beheerfase zit. Met een team van 70+ personen worden elke week 4 van de 500+ kunstwerken omgebouwd. Medio 2021 staat de teller op 120 stuks, einddatum is medio 2023.

Realiseren Beslissing Ondersteunend Systeem: Dit project is nog in de opstartfase. ResultH heeft hier een trekkersrol. Inventarisatie, consultatie, proof of concepts t.b.v. diverse onderdelen zoals Internet of Things, dataplatform, algoritmen, etc. zijn gestart en zullen in de komende periode leiden tot nieuwe projecten en aanbestedingen.